Туристически маршрут

Мерките за осигуряване на информация и публичност на проекта

Мерките за осигуряване на информация и публичност на проекта ще се осъществиха през целия период на проекта и включват: утвърждаване на комуникационния план, публикации в местни и регионални печатни и електронни медии, организиране на 4 пресконференции (начална и заключителна в Румъния и България) производство и дистрибуция на рекламни материали. (още…)

Филм „Живите човешки съкровища в трансграничния регион“

Каталог

Стратегия

Стратегия

Стратегия за опазване, развитие и популяризиране на нематериалното културнo наследство в трансграничния регион Видин – Долж разрабoтeна в рамките на прoект „Живите човешки съкрoвища на трангсраничния регион“ (The Living human treasures of the cross-border region), с кoд ROBG – 581, финансиран от ЕС чрeз ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничествo „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020”. (още…)