Фестивали на живите човешки съкровища в България и Румъния

Над 500 участника се включиха във Фестивалите на живите човешки съкровища, които се проведоха от 21 до 23 юни във Видин и от 28 до 30 юни в Чатате, Румъния.  Целта на фестивалите бе да се фокусира вниманието върху богатото нематериално културно наследство на трансграничния регион Видин – Долж, като се изведе на преден план грижата за хората – „живите човешки съкровища“, които го олицетворяват. Организаторите са убедени, че това е начинът тези хора да  бъдат насърчени да продължат да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения.

Участниците в двата фестивала бяха разделени на различни категории, съобразно приетата в България през 2008 г. система на ЮНЕСКО за живи човешки съкровища. Във Видин се представиха изпълнители в категориите „традиционни ритуали и празници“, „домашни дейности и препитание“, „традиционни танци и детски игри“. В Чатате участваха изъпълнители в категориите „традиционно разказване на истории“, „традиционно пеене и свирене“, „традиционни занаяти“ и „традиционна медицина“.

И двата фестивала имат амбицията да се превърнат в традиционни и ще бъдат вписани в културните календари на община Видин и община Чатате.

Двата фестивала бяха организирани в рамките на проект “Живите човешки съкровища на трансграничния регион”, код на проекта ROBG – 581 финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на Република Румъния и Република България.

Целта на проекта е да фокусира вниманието върху богатото нематериално културно- наследство на региона и то се превърне в ценен, ефективно използван туристически ресурс. Повече информация за проекта, както и за разработените в рамките му продукти може да откриете на http://human-treasures.org/.

Обучения по проект “Живите човешки съкровища на трансграничния регион”

Приключи цикълът обучения по проект “Живите човешки съкровища на трансграничния регион”, код на проекта ROBG – 581 финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на Република Румъния и Република България. Целта на проекта е да разработи един огромен ресурс, с които трансграничния регион Видин- Долж разполага – богато и уникално нематериално културно- наследство. По този начин ще се допринесе и за запазване на традициите, като се изведе на преден план грижата за хората – „живите човешки съкровища“, които ги олицетворяват и те ще бъдат насърчени да продължат да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения.
В рамките на проекта бяха проведени общо 6 обучения, в които се включиха близо 200 участника. Те се запознаха подробно със системата на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища“, как тя е регламентирана в България и Румъния и на какви критерии трябва да отговарят желаещите да се впишат в националните листи. Наред с това участниците получиха нови знания и развиха умения свързани с това, как да презентират по- възможно най-добрия начин своите способности и как да ги използват като туристически ресурс. С подкрепата на експерти участниците в обученията разработиха туристически маршрут наречен „Живите човешки съкровища на трансграничния регион Видин- Долж“, който ще бъде представен на двата фестивала, които предстоят да бъдат организирани в края на месец юни. Във Видин фестивалът ще се проведе от 21 до 23 юни, а в Чатате, Румъния от 28 до 30 юни.