Проект „Живите човешки съкровища на трансграничния регион”

През 2018 г. Сдружение „Видински фонд „Читалища“, като водещ партньор започна изпълнение на проект „Живите човешки съкровища на трангсраничния регион“ (The Living human treasures of the cross-border region), с код ROBG – 581, финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“. Сдружението си партнира с Община Четате – Румъния, като продължителността на проекта е една година ( от11.07.2018г. до 10.07.2019 г.). Общият бюджет е 173,902.36 eвро, от които 147,817.00 евро са осигурени от ЕФРР. Общата цел на настоящият проект е да популяризира и запази уникалното нематериално културно наследство на трансграничния регион и да развие своя туристически потенциал.

В рамките на проекта са осъществени следните дейности:

  • Проучване на „живите човешки съкровища“ на трансграничния регион.

Проведеното проучване на уникалния ресурс в лицето на живите човешки съкровища на региона разкри част от потенциала на региона в областта на нематериалното културно наследство и  даде възможност за разработване на документ, който да очертава конкретни и ефективни мерки за използване на ресурса за развитие на туризма и подобряване на живота на местните общности. Проуването бе възложено на външен изпълнител, а приложените критерии  следваха разработените от Института по фолклор към БАН и дирекция „Културна политика“ към Министерството на културата за притежателите на нематериално културно наследство в България критериите, както и  установените критерии в Румъния.

  • Разработване на съвместна стратегия за опазване, развитие и популяризиране на нематериалното културно наследство на трансграничния регион Видин – Долж.

Стратегическия документ очертава основните моменти за опазване на нематериалното културно наследства, представя  основните организации и институции и техните отговорности за опазването и предаването на живите човешки съкровища в региона и възможностите за тяхното устойчиво използване като туристически ресурс. Проектът на Стратегията бе подложен на обществено обсъждане. Проведени са две фокус групи в Румъния, окръг Долж и две фокус групи в България, в област Видин.Създадената база данни на носителите на нематериално културно наследство е използвана за създаването на Каталог за живи човешки съкровища в трансграничния регион, който е достъпен на уебсайта на проекта. Най-атрактивните и интересни за привличане на туристи са включени в туристическия маршрут и изработения каталог на “Живите човешки съкровища“. Разработената стратегия може да видите на сайта в раздел „продукти“.

  • Разработване и провеждане на специален цикъл на обучения за носителите на нематериално културно наследство (общо шест – три в Румъния и три в Българи).

Първите четири обучения бяха специално насочени към изграждане на умения и подпомагане на подготовката и подаването на заявления в съответствие с ЮНЕСКО и националните системи на двете страни.Две двудневни обучения са проведени в град Видин, България през декември 2018 година.Двете двудневни обучения в Румъния се проведоха в град Калафат през май 2019 г. Тези обучения предоставиха на притежателите на нематериално културно наследство, както и на организациите, които ги представят, възможност да увеличат капацитета си за успешна подготовка на кандидатура според националните им системи за „Живи човешки съкровища“. След провеждането на специализираните обучения за подготовка на кандидатури за участие в Националните системи се проведоха две общи обучения. Всяко обучение ще се проведе в рамките на три дни.

  • Разработване на 1 нов туристически маршрут „Живите човешки съкровища на трансграничния регион“.

На база на предоставената им информация в рамките на обученията  участниците представиха своите идеи за туристическия маршрут, като предложиха дестинации и  определиха  атрактивните туристически ресурси в региона. При разработването на туристическия маршрут се взе предвид съществуващата туристическа инфраструктура в трансграничния регион.  Създадения маршрут предложи нов поглед върху най-голямото богатство на региона, а именно хората. Хората, които са носители на знание, мъдрост, умения, предаващи се от поколение на поколение.Туристическия маршрут е достъпен на сайта на проекта.

  • Промоционални събития и създаване на уебсайт на проекта;

Мерките за осигуряване на информация и публичност на проекта се осъществяваха през целия период на проекта и включат: утвърждаване на комуникационния план, публикации в местни и регионални печатни и електронни медии, организиране на 4 пресконференции (начална и заключителна в Румъния и България) производство и разпространение на рекламни материали. В рамките на проекта е създаден уебсайт, който  предоставя информация за финансиращата Програма, за проекта, информация за проучването, създадения туристически маршрут и стратегията.

  • Организиране на фестивали на „Живите човешки съкровища“ – 1 в България и 1 в Румъния.

В резултат на проучването на живите човешки съкровища в трансграничния регион  е създадена база данни, включваща носители на нематериално културно наследство в региона, включени и невключени в списъците на двете страни. За да се представи този уникален ресурс бяха организирани и проведени два фестивала съответно в България и един в Румъния. Във фестивалът в град Видин, който се проведе през юни 2019 година, участие взеха индивидуални и групови носители представители в категориите на нематериално културно наследство: традиционни ритуали и празници, домашни занимания и поминък, традиционни танци и традиционни детски игри от двата региона. Фестивалът в Четате се проведе в края на юни 2019 година и  включви повече от 200 притежатели на нематериално културно наследство в следните категории: традиционно разказване, традиционно пеене и свирене, традиционни занаяти и традиционна медицина.

  • Създаване на информационен филм и каталог на „живите човешки съкровища”.

Фестивалът бе записан и е част от филма, който представя нематериалното културно наследство на региона, който  е предоставен на туроператорите от двете страни, на местните власти, медии и културни институции и  е  качен на уебсайта на проекта. Филмът представя проекта, системата „Живи човешки съкровища“, част от идентифицираните в рамките на проучването „живи човешки съкровища“, фестивалите .Разработения информационен филм и каталог на „живите човешки съкровища” може да видите на сайта в раздел „продукти“.

Реализирането на проекта допринесе за популяризирането на уникалното нематериално културно наследство, с което е богат трансграничния регион и  демонстрира огромния потенциал, който това наследство има като туристически ресурс. Създадени и интегрирани 5 туристически продукта и  разработена стратегия за валоризиране на нематериалното културното наследство. Провеждането на двата фестивала доведе до увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион с 700 и допринесе за популяризирането на създадените в рамките на проекта туристически продукти.